top of page
Lehrer Student
odtlačok

Stav 01.12.2021

Názov spoločnosti: ideum eU
Právna forma: Registrovaná spoločnosť
Sídlo spoločnosti: Kaserngasse 23a, 8750 Judenburg
Telefón: +43 (0) 699 144 008 10
E-mail:  office@ideum.at
Webstránka:  https://www.ideum.at

 

DIČ: ATU 68094313
Číslo FB: FN 401292 k
FB súd: Landesgericht Leoben
príslušnosť ku komore:  Obchodná komora Štajersko

 

Bankové spojenie: Bank Austria Uni Credit
Číslo účtu: 52846100303
Triediaci kód: 12000
IBAN: AT541200052846100303
BIC: BKAUATWW

 

Obsah online ponuky
Táto stránka slúži na prezentáciu spoločnosti ideum eU Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na zodpovednosť voči autorovi týkajúce sa materiálnych alebo nemateriálnych škôd spôsobených použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych a neúplných informácií sú v zásade vylúčené, pokiaľ sa nepreukáže, že autor konal úmyselne alebo hrubo existuje chyba z nedbanlivosti. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo meniť, dopĺňať alebo mazať časti stránok alebo celú ponuku bez predchádzajúceho upozornenia alebo dočasne alebo natrvalo prestať zverejňovať.

Referencie a odkazy
V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na externé webové stránky ("hyperlinky"), ktoré sú mimo oblasti zodpovednosti autora, by zodpovednosť nadobudla účinnosť len vtedy, ak by bol autorovi obsah známy a bolo to technicky možné a primerané aby tak zabránil používaniu nezákonného obsahu. Spoločnosť týmto výslovne vyhlasuje, že v čase vytvorenia odkazu nebol na odkazovaných stránkach rozoznateľný žiadny nezákonný obsah. Ideum eU nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn, obsah alebo autorstvo prepojených/prepojených stránok. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkého obsahu na všetkých odkazovaných/prepojených stránkach, ktoré boli zmenené po vytvorení odkazu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy a referencie uvedené v rámci našej vlastnej webovej stránky, ako aj na záznamy tretích strán v knihách hostí, diskusných fórach, adresároch odkazov, zoznamoch adries a všetkých ostatných formách databáz zriadených autorom, ktorých obsah môže byť prístupné zvonka. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a najmä za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužitia takýchto informácií je zodpovedný výlučne poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, nie osoba, ktorá sa na príslušnú publikáciu len odvolá prostredníctvom odkazov.

Autorské právo a zákon o ochranných známkach
Spoločnosť sa snaží dodržiavať autorské práva na grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty použité vo všetkých publikáciách, používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sama vytvorila alebo používať grafiku, zvukové dokumenty, video bez licencie. sekvencie a texty. Všetky značky a ochranné známky uvedené na webovej stránke a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušného registrovaného vlastníka. Autorské právo na publikované objekty vytvorené samotným autorom zostáva výlučne autorovi stránok. Reprodukcia alebo použitie takejto grafiky, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu autora. Obrazové práva pre niektoré fotografie prezentované na tejto webovej stránke sú pripojené  www.spekner.com .

 

Zásady ochrany osobných údajov *KRÁTKA VERZIA*
Ak je daná príležitosť na zadanie osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, meno, adresy), zadávanie týchto údajov sa uskutočňuje na výslovne dobrovoľnom základe. Používanie a platenie všetkých ponúkaných služieb je – pokiaľ je to technicky možné a primerané – povolené bez poskytnutia takýchto údajov alebo poskytnutím anonymných údajov alebo pseudonymu. Použitie kontaktných údajov uverejnených v tiráži alebo porovnateľných informácií, ako sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla a e-mailové adresy, tretími stranami na zasielanie informácií, ktoré neboli výslovne vyžiadané, nie je povolené. Výslovne si vyhradzujeme právo podniknúť právne kroky proti odosielateľom takzvaných spamových e-mailov v prípade porušenia tohto zákazu.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude spoločnosťou Google vopred skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť v prípade potreby využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a v spracúvaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom, a inštaláciou:  Deaktivácia služby Google Analytics .

Právna platnosť tohto vylúčenia zodpovednosti, doložka o oddeliteľnosti
Toto vylúčenie zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť webovej stránky, z ktorej sa na túto stránku odkazovalo. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už alebo nie úplne zodpovedajú platnému právnemu stavu, zostávajúce časti dokumentu zostávajú svojím obsahom a platnosťou nedotknuté.

bottom of page