top of page

V slovnej zásobe sú zakreslené a zapísané všetky slová, ktoré sa v žiackej knižke naučia.

Sú v rovnakom poradí, v akom sú uvedené v knižnici študentov. Slová majú aj symboly, ktoré označujú ich vlastnosti. Na konci slovníka sú diktátové hárky na kontrolu učebných cieľov.

kniha slovnej zásoby

4,95 €Price
Nie je zahrnuté Tax |
  • Som detail produktu. Tu môžete poskytnúť ďalšie podrobnosti o vašom produkte, ako sú veľkosti, materiály a pokyny. Toto je ideálne miesto na popísanie toho, čím je váš produkt výnimočný a ako môžu vaši zákazníci z tohto produktu profitovať.

  • Právo na odstúpenie od zmluvy Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na zrušenie je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami uvedená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar; Aby ste mohli uplatniť svoje právo na zrušenie, musíte o svojom rozhodnutí informovať IDEUM eU, Kaserngasse 23a, 8750 Judenburg, Rakúsko, office@ideum.at prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom). túto zmluvu zrušiť.informovať. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, ak odošlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Dôsledky odvolania Ak odstúpite od tejto zmluvy, máme všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že použijete iný druh doručenia, ako ponúka sme si zvolili najlacnejšie štandardné doručenie) bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Na toto splatenie používame rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; za žiadnych okolností vám za túto splátku nebudú účtované poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Zodpovedáte len za prípadné zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

bottom of page