top of page
Lehrer Student
Odredbe i uslovi

Status 01.12.2021

Uslovi korištenja
1 Registracija i plaćanje
Možete se prijaviti putem obrasca za registraciju lično u kancelariji, pismeno poštom ili online. Prilikom prijave za kurseve i ispite potrebno je predočiti identifikaciju sa fotografijom i važeći obrazac za registraciju. Prijava je u svakom slučaju obavezujuća i obavezuje Vas da platite kotizaciju. Zakašnjele prijave za kurseve koji su već počeli ne rezultiraju zahtjevom za smanjenje kotizacije.

1.1 Kursevi
Prilikom registracije plaća se kotizacija od 150€, koja će biti uračunata u ukupan iznos. Ostatak se plaća prije početka kursa. Ovo se odnosi i na korisnike čije školarine finansiraju javne vlasti.

1.2 Pregledi
Cjelokupna taksa za ispit se plaća prilikom registracije.

1.3 Obuka
Rezervisane jedinice za obuku se naplaćuju mjesečno u kašnjenju i dospiju odmah.

Sve uplate se prenose u gotovini ili bankovnim putem na sljedeći račun:
Bank Austria Uni Kreditni račun br.52846100303, sortni kod 12000, IBAN AT541200052846100303, BIC BKAUATWW

U slučaju kašnjenja plaćanja, biće naplaćena naknada za opomenu od 15€. Otvorene uplate koje IDEUM eU nije primio nakon dva opomena (uključujući i naknade za opomenu) biće proslijeđene agenciji za naplatu potraživanja.
Cijene možete pronaći u aktuelnim informativnim medijima.
2 Otkazivanje
Otkazivanje se uvijek mora izvršiti pismenim putem.

2.1 Kursevi
Ako se kurs otkaže do 14 kalendarskih dana prije početka kursa, biće naplaćena naknada za obradu od 50 €. Od 13. kalendarskog dana do jednog kalendarskog dana prije početka kursa, kotizacija od 150 € će biti zadržana kao naknada za otkazivanje. Od prvog dana kursa ili nakon toga, cjelokupna kotizacija se mora platiti ili povrat novca nije moguć.

U slučaju neredovnog pohađanja ili prijevremenog otkaza od strane učesnika, također nema prava na povrat novca ili smanjenje cijene.
2.2 Pregledi
Ako se ispit otkaže do 30 kalendarskih dana prije datuma ispita, biće naplaćena naknada za obradu od 50 €. Od 29. kalendarskog dana prije ispita ili ako se ne pojavite na ispitu, plaća se cjelokupna kotizacija.

2.3 Obuka
Ako se individualni trening otkaže u roku od 24 sata prije početka rezervirane jedinice ili ako se ne pojavite, jedinica za obuku će biti naplaćena.

Otkazivanje 3 kursa
ideum eU zadržava pravo otkazivanja kursa ako je broj polaznika premali ili iz organizacijskih razloga. Učesnici koji su se već prijavili bit će obaviješteni o otkazivanju kursa prije početka kursa. Izvršena plaćanja će biti vraćena u ovom slučaju. Ne postoji pravo na naknadu bilo kakvih troškova.

Ukoliko se ne postigne minimalni broj polaznika, kurs se i dalje može održati ako polaznici pristanu na smanjenje broja sati dok cijena kursa ostaje ista ili ako se razlika uplati uplaćenim doprinosima. ideum eU zadržava pravo promjene termina kurseva ako se većina učesnika slaže.
4 prisustvo
Pohađanje kursa od najmanje 80% je preduslov za potvrdu učešća. Učesnici čiju kotizaciju u potpunosti ili djelimično finansiraju javna tijela (AMS, Austrijski integracioni fond, itd.) moraju biti u mogućnosti da pokažu da je prisutno najmanje 80% polaznika, u suprotnom se ne može garantovati povraćaj troškova kursa.

5 sati
Nastavne jedinice za kurseve su 45 minuta, za treninge 50 minuta.

5 materijala za kurs
Materijali za kurs su uključeni u cenu kursa i biće podeljeni polaznicima tokom kursa. Svi dokumenti koji se koriste u okviru kursa su intelektualno vlasništvo ideum eU. Njihovo prosljeđivanje trećim licima ili komercijalna upotreba nije dozvoljena ni pod kojim okolnostima. Nakon završetka kursa više nema prava na materijale za kurs koji nisu primljeni.

6 viza
ideum eU nije odgovoran za pitanja vize ili boravišne dozvole. 7 General
Polaznici kursa nisu osigurani od nesreća ili zdravlja od strane ideum eU. Preporučamo sklapanje osiguranja od otkaza.Učesnici su sami odgovorni za eventualnu štetu. ideum eU ne preuzima nikakvu odgovornost za garderobu i gubitak stvari koje su ponesene sa sobom.

Prijavom na kurs polaznici su saglasni da ideum eU naknadno može obrađivati i elektronski koristiti lične podatke u okviru ponuđenih kurseva i rada kursa (slanje reklamne pošte, e-maila, SMS-a ili poziva). Isto vrijedi i za slučajeve u kojima su zainteresirane strane zatražile informacije i slično od ideum eU otkrivanjem svojih osobnih podataka ili u slučajevima u kojima su zainteresirane strane učinile svoje osobne podatke dostupnim ideum eU u kontekstu sajmova, takmičenja ili drugog oglašavanja. događaji. ideum eU jamči obavezu čuvanja tajnosti podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka. Registracijom odobravate objavljivanje slika u reklamnom materijalu na kojem se možete identificirati.
Osim ako nije drugačije dogovoreno, primjenjuje se austrijsko pravo. Mjesto jurisdikcije je Leoben.
Greške i izmjene su rezervisane.

bottom of page