top of page
Lehrer Student
Podmienky

Stav 01.12.2021

Podmienky služby
1 Registrácia a platba
Registrovať sa môžete prostredníctvom registračného formulára osobne v kancelárii, písomne poštou alebo online. Pri registrácii na kurzy a skúšky je potrebné predložiť preukaz totožnosti s fotografiou a platný prihlasovací formulár. Registrácia je v každom prípade záväzná a zaväzuje vás zaplatiť kurzovné. Neskoré prihlásenie na už začaté kurzy nemá za následok nárok na zníženie kurzovného.

1.1 Kurzy
Pri registrácii je splatný registračný poplatok 150 €, ktorý bude započítaný do celkovej sumy. Zostatok je potrebné uhradiť pred začiatkom kurzu. To platí aj pre zákazníkov, ktorých kurzovné financujú verejné orgány.

1.2 Skúšky
Celý poplatok za skúšku je splatný pri registrácii.

1.3 Školenie
Objednané tréningové jednotky sa účtujú mesačne pozadu a sú splatné ihneď.

Všetky platby je potrebné previesť v hotovosti alebo bankovým prevodom na nasledujúci účet:
Bank Austria Uni Credit číslo účtu 52846100303, triediaci kód 12000, IBAN AT541200052846100303, BIC BKAUATWW

V prípade omeškania platby bude účtovaný poplatok za upomienku vo výške 15 €. Otvorené platby, ktoré IDEUM eU neprijme po dvoch upomienkach (vrátane poplatkov za upomienky), budú postúpené inkasnej agentúre.
Ceny nájdete v aktuálnych informáciách.
2 Zrušenie
Zrušenie musí byť vždy urobené písomne.

2.1 Kurzy
Pri zrušení kurzu do 14 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu bude účtovaný spracovateľský poplatok vo výške 50 €. Od 13. kalendárneho dňa do 1 kalendárneho dňa pred začatím kurzu bude zadržiavaný registračný poplatok vo výške 150 € ako storno poplatok. Od prvého dňa kurzu alebo po ňom je potrebné zaplatiť celé kurzovné, inak nie je možné ho vrátiť.

V prípade nepravidelnej účasti alebo predčasného ukončenia účastníkom taktiež nevzniká nárok na vrátenie peňazí alebo zníženie ceny.
2.2 Skúšky
V prípade zrušenia skúšky do 30 kalendárnych dní pred termínom skúšky bude účtovaný poplatok za spracovanie vo výške 50 €. Od 29. kalendárneho dňa pred skúškou alebo ak sa na skúšku nedostavíte, je splatný celý poplatok za skúšku.

2.3 Školenie
Pri zrušení individuálneho tréningu do 24 hodín pred začiatkom objednanej jednotky alebo pri nedostavení sa, bude tréningová jednotka fakturovaná.

zrušenie 3 kurzov
ideum eU si vyhradzuje právo zrušiť kurz v prípade nízkeho počtu účastníkov alebo z organizačných dôvodov. Účastníci, ktorí sa už prihlásili, budú informovaní o zrušení kurzu pred začatím kurzu. Uhradené platby budú v tomto prípade vrátené. Nie je nárok na náhradu vzniknutých nákladov.

V prípade nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov je možné kurz uskutočniť, ak účastníci súhlasia so znížením počtu hodín pri zachovaní ceny kurzu, alebo ak je rozdiel uhradený plne hradenými príspevkami. ideum eU si vyhradzuje právo zmeniť termíny kurzov, ak s tým súhlasí väčšina účastníkov.
4 návštevnosť
Podmienkou potvrdenia účasti je účasť na kurze minimálne 80 %. Účastníci, ktorých poplatok za kurz je úplne alebo čiastočne financovaný verejnými orgánmi (AMS, Rakúsky integračný fond atď.), musia byť schopní preukázať, že je prítomných aspoň 80 % účastníkov, inak nie je možné zaručiť vrátenie nákladov na kurz.

5 vyučovacích hodín
Vyučovacia jednotka pre kurzy je 45 minút, pre školenia 50 minút.

5 učebných materiálov
Materiály kurzu sú zahrnuté v cene kurzu a budú rozdané účastníkom počas kurzu. Všetky dokumenty použité v kurze sú duševným vlastníctvom ideum eU a ich postúpenie tretím osobám alebo komerčné využitie nie je za žiadnych okolností povolené. Po skončení kurzu už nie je nárok na nedoručené materiály kurzu.

6 vízum
Ideum eU nezodpovedá za vízové záležitosti ani za povolenia na pobyt. 7 Všeobecné
Účastníci kurzu nie sú úrazovo ani zdravotne poistení ideum eU. Odporúča sa uzavrieť poistenie storna, za prípadné škody ručia účastníci sami. Ideum eU nepreberá žiadnu zodpovednosť za šatňu a stratu prinesených vecí.

Prihlásením sa do kurzu účastníci súhlasia s tým, že osobné údaje môže ideum eU elektronicky spracovávať a využívať v rámci ponúkaných kurzov a prevádzky kurzu (zasielanie reklamnej pošty, e-mailu, SMS alebo hovorov). To isté platí pre prípady, v ktorých si zainteresované strany vyžiadali informácie a podobne od ideum eU sprístupnením svojich osobných údajov, alebo v prípadoch, keď zainteresované strany sprístupnili svoje osobné údaje ideum eU v rámci veľtrhov, súťaží alebo inej reklamy. diania. ideum eU garantuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť o údajoch v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov. Registráciou dávate súhlas na zverejnenie obrázkov v reklamných materiáloch, na ktorých vás možno identifikovať.
Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, platí rakúske právo. Miestom súdu je Leoben.
Chyby a zmeny sú vyhradené.

bottom of page