top of page
Lehrer Student
súkromia

IDEUM Judenburg

Stav 01.12.2021

Každý účastník, ktorý využíva jazykové služby, ponuky základného vzdelávania alebo kurzy alebo robí skúšky v IDEUM, musí vyplniť písomné vyhlásenie o súhlase, ktoré oprávňuje ideum Judenburg na spracovanie jeho osobných údajov.

súkromia

Ochrana údajov je vecou dôvery a vaša dôvera je pre nás dôležitá. Aby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili bezpečne, prísne dodržiavame zákonné ustanovenia pri spracúvaní vašich osobných údajov a radi by sme vás tu informovali o našom zbere údajov a ich používaní. Nasledujúce vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, ktoré z vašich údajov sa zhromažďujú na našej webovej stránke, ktoré z týchto údajov spracúvame alebo akým spôsobom používame a na koho sa môžete obrátiť s akýmikoľvek obavami v tejto súvislosti.

Chceli by sme upozorniť, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Zodpovedný orgán

Zodpovedným orgánom za zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov v zmysle GDPR je ideum eU:

Kaserngasse 23a, 8750 Judenburg

office@ideum.at

Zodpovedný pracovník pre ochranu údajov: Paul Ergert, MBA

Práva dotknutej osoby - informácie, blokovanie, výmaz

Kedykoľvek môžete bezplatne získať informácie o vašich údajoch, ktoré uchovávame, a uplatniť si právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie vašich údajov. Ak to chcete urobiť, použite vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak chcete namietať proti zhromažďovaniu, spracovaniu alebo používaniu vašich údajov spoločnosťou ideum Judenburg v súlade s týmito nariadeniami o ochrane údajov, či už ako celku, alebo pre jednotlivé opatrenia, pošlite e-mail alebo list na vyššie uvedené adresy.

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu – rakúskemu úradu na ochranu údajov vo Viedni. Ich kontaktné údaje nájdete pod nasledujúcim odkazom:  https://www.dsb.gv.at/kontakt .

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie o faktických alebo osobných pomeroch konkrétnej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Patrí sem napríklad meno, telefónne číslo, adresa a všetky inventárne údaje. Keď navštívite našu webovú stránku alebo si s nami budete dopisovať, môžete nám poskytnúť informácie o sebe. To môže zahŕňať aj údaje, ktoré umožňujú vyvodiť závery o vašej osobe („osobné údaje“).

Údaje zbierané automaticky:  Keď navštívite našu webovú stránku, môžeme automaticky zhromažďovať nasledujúce údaje:

 • vašu IP adresu

 • Prihlasovacie údaje

 • umiestnenie

 • Typy a verzie doplnkov prehliadača

 • Operačný systém a platforma

 • Informácie o vašej návšteve vrátane URL clickstream (séria zobrazení stránok na našej webovej stránke)

 • chyba sťahovania

 • trvanie návštev určitých stránok a interakcie medzi stránkami

Automatický zber údajov prebieha pomocou rôznych technológií. Používame na to údaje, ktoré automaticky zhromažďujeme

 • spravovať našu webovú stránku pre interné aktivity, vrátane odstraňovania problémov,

 • aby sme zaistili, že obsah našej webovej stránky sa vám na vašich koncových zariadeniach zobrazuje čo najefektívnejšie,

 • na zaistenie ochrany a bezpečnosti našej webovej stránky,

 • Navrhujte vám a ostatným používateľom našej webovej lokality odporúčania na produkty a služby založené na záujmoch.

Zdieľanie a zverejňovanie údajov

Vaše údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami pridruženými k ÖSD, ÖIF a s tretími stranami špecifikovanými v týchto zásadách na účely uvedené v týchto zásadách. V prípade potreby môžeme tiež zdieľať vaše informácie s tretími stranami

 • o to výslovne žiadate (napr. na sociálnych sieťach),

 • je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany našich používateľov, spotrebiteľov a tretích strán,

 • je nevyhnutné chrániť naše práva a majetok a práva a majetok našich hostí alebo tretích osôb,

 • je potrebné zaangažovať externého poskytovateľa služieb na uľahčenie alebo zlepšenie našich služieb,

 • vyžaduje sa to súdnym príkazom alebo zákonnou či úradnou požiadavkou,

 • je potrebné presadzovať naše Podmienky používania resp

 • je to v súvislosti s predajom alebo prevodom spoločnosti.

Základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odošle. Toto sú:

 • Typ prehliadača a verzia prehliadača

 • použitý operačný systém

 • Adresa URL sprostredkovateľa

 • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača

 • Čas požiadavky servera

 • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov. Základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete dopyt prostredníctvom kontaktného formulára , vaše kontaktné údaje a ďalšie informácie pre spracovanie dopytu a pre prípad doplňujúcich otázok budú u nás uložené. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposielame ďalej. Spracúvanie údajov zadaných do kontaktného formulára je teda založené výlučne na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na to stačí neformálna správa e-mailom  office@ideum.at . Zákonnosť operácií spracovania údajov, ktoré prebiehali do odvolania, zostáva odvolaním nedotknutá. Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, budeme uchovávať, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo pominie účel uchovávania údajov (napr. po vybavení vašej žiadosti). Povinné právne ustanovenia – najmä obdobia uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Bezpečný prenos dát

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú otázky atď., ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky, používa táto stránka šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača. Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu byť prečítané tretími stranami. Ďalej zabezpečujeme našu webovú stránku a ďalšie systémy prostredníctvom technických a organizačných opatrení proti strate, zničeniu, prístupu, úprave alebo šíreniu vašich údajov neoprávnenými osobami. Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch.

 

úložisko dát

V zásade uchovávame vaše osobné údaje do konca obchodného vzťahu, v rámci ktorého sme vaše údaje získali, alebo do uplynutia platných zákonných obmedzení a lehôt uchovávania; okrem toho až do skončenia akýchkoľvek právnych sporov, v ktorých sa údaje vyžadujú ako dôkaz. Ak ste zákazníkom, bývalým zákazníkom, záujemcom alebo potenciálnym budúcim zákazníkom alebo kontaktnou osobou pre niektorú z vyššie uvedených osôb, uchovávame vaše osobné údaje na marketingové účely, kým nenamietate alebo neodvoláte svoj súhlas, pokiaľ je marketingové opatrenie založené na vašom súhlas, ktorý nasleduje.

 

Google Analytics

Táto webová lokalita využíva službu „Google Analytics“, ktorú ponúka spoločnosť Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), na analýzu spôsobu, akým používatelia používajú webovú stránku. Služba využíva textové súbory („cookies“), ktoré sú uložené na vašom koncovom zariadení. Informácie zhromaždené súbormi cookie sa zvyčajne odosielajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Na tejto webovej stránke platí anonymizácia IP. IP adresa používateľa je v rámci členských štátov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru skrátená. Toto skrátenie eliminuje osobný odkaz na vašu IP adresu. V rámci zmluvy o údajoch objednávky, ktorú prevádzkovatelia webových stránok uzavreli so spoločnosťou Google LLC, sa zhromaždené informácie používajú na vyhodnotenie používania webovej stránky a aktivity webovej stránky a sú poskytované služby súvisiace s používaním internetu.

Ukladaniu cookies na vašom zariadení máte možnosť zabrániť vykonaním príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Neexistuje žiadna záruka, že budete mať prístup ku všetkým funkciám tejto webovej stránky bez obmedzení, ak váš prehliadač neprijíma cookies.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše správanie pri surfovaní môže byť štatisticky vyhodnotené. Robí sa to pomocou takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania pri surfovaní je zvyčajne anonymná, správanie pri surfovaní nie je možné spätne vysledovať. Tejto analýze môžete zabrániť použitím určitých nástrojov.

Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Táto webová stránka zahŕňa aj obsah od tretích strán, ako sú videá na YouTube, mapy z Google Maps alebo grafika z iných webových stránok. Títo poskytovatelia (ďalej len „poskytovatelia tretích strán“) potrebujú IP adresu používateľa na prenos obsahu do prehliadača príslušného používateľa. Obsah nie je možné zobraziť bez IP adresy. Snažíme sa poskytovať iba obsah od poskytovateľov tretích strán, ktorí používajú IP adresu výlučne na prenos obsahu. Nemáme však žiadny vplyv na poskytovateľov tretích strán, ktorí ukladajú IP adresu napríklad na štatistické účely.

Používanie doplnkov sociálnych médií

Na našej webovej stránke sú integrované pluginy zo sociálnej siete Facebook (poskytovateľ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Facebook pluginy spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidla „Páči sa mi to“ („Páči sa mi to“). Prehľad pluginov pre Facebook nájdete tu:  https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Keď navštívite našu webovú stránku, vytvorí sa priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook prostredníctvom pluginu. Facebook tak dostáva informáciu, že ste navštívili našu webovú stránku s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo Facebook „Páči sa mi to“ a zároveň ste prihlásení do svojho účtu na Facebooku, obsah našich stránok bude prepojený s vaším profilom na Facebooku. To umožňuje Facebooku priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ stránok nedostávame žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich Facebook používa. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebooku na adrese:  https://de-de.facebook.com/policy.php . Ak si neželáte, aby Facebook mohol priradiť vašu návštevu našej stránky k vášmu používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Facebooku počas návštevy našej webovej stránky.

Používanie webovej stránky neplnoletými osobami

Ak máte 14 rokov alebo menej, musíte najskôr získať súhlas svojho rodiča/zákonného zástupcu, než nám odošlete akékoľvek informácie prostredníctvom našej webovej stránky. Bez tohto súhlasu je poskytovanie údajov zakázané. Ak nám napriek tomu pošlete údaje, nebudeme tieto údaje spracovávať, len čo sa o nich dozvieme.

Odkazy na iné stránky

Táto webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Po upozornení na porušenie práv budú takéto odkazy okamžite odstránené.

Politické otázky

Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo sťažnosti týkajúce sa Zásad alebo nášho zaobchádzania s vašimi informáciami, pošlite nám e-mail  office@ideum.at

bottom of page